Pagmamahal sa Panginoon (Lyrics)

Catholic Songbook: Catholic Mass Songs Lyrics Compilation
Catholic Mass Songs Lyrics

REF:
Pagmamahal sa Panginoon ay simula ng karunungan;
Ang Kanyang kapuriha’y manatili magpakailanman.

Purihin ang Panginoon, Siya’y ating pasalamatan
Sa pagsasama at pagtitipon ng Kanyang mga anak. (REF)

Dakilang gawain ng Diyos, karapat dapat pag-aralan
Ng tanang mga taong sumasamba sa Kanya. (REF)

Kahanga-hanga ang gawa ng D’yos ng kalwalhatian:
Handog ay kaligtasan sa atin binibigay (REF)

Post a Comment

Previous Post Next Post
Be a SMART stock investor guided by 8 top stockbrokers!

Contact Form