Purihin Ang Panginoon (Lyrics)

Catholic Songbook: Catholic Mass Songs Lyrics Compilation
Catholic Mass Songs Lyrics

REF:
Purihin ang Panginoon, Umawit ng kagalakan
At tugtugin ang gitara, At ang kaaya-ayang lira
Hipan ninyo ang trumpeta.

1. Sa ating pagkabagabag, Sa Diyos tayo'y tumawag
Sa ating mga kaaway, Tayo ay kanyang iniligtas! (REF)

2. Ang pasaning mabigat, Sa 'ting mga balikat
Pinagaan ng lubusan ng Diyos na tagapagligtas! (REF)

3. Kaya't Panginoo'y dinggin, Ang landas Niya'y tahakin
Habang buhay ay purihin, kagandahang loob Niya sa'tin. (REF)

Post a Comment

Previous Post Next Post
Be a SMART stock investor guided by 8 top stockbrokers!

Contact Form