Gloria (Bontoc Lyrics)

Catholic Songbook: Catholic Mass Songs Lyrics Compilation
Catholic Mass Songs Lyrics

Fr. Marcs Castaneda


Salidummay (2x)
Gloria isnan Chios ay
Katongchowan, ay ay (salidummay)
Isnan luta kapia nan en
Umchan (dong dong ay)
Isnan takho’y khawis nan nemnem cha
Sik-ay katongchowan
Mannakafabfalin ay Ama.

Chayawen mi sik-a ya enkamin
Yaman (dong dong ay)
Sik ay Apo michad-ayawan
Ya sik-ay Apo miy Hesu Kristo
Es-esang ay anak nan Ama ad tongcho
Kordero nan Chios, Chios ay Apo mi
Ay mangaan isnan fasor mi
Maseg-ang ka manet ken chakami
Em chawatem nan nay iseg- ang mi

Sik-a ay waday ay tumutukcho (dong dong ay)
Isnan makanawan nan Chios Apo
Chakayo isnan Espiritu Santo
Gloria nan migwa am in ken chakayo.

Your voice matters. Discussions are moderated for civility before being published on the blog. Read my comment policy here.

Previous Post Next Post