Panginoon, Maawa Ka (Manoling Lyrics)

Catholic Songbook: Catholic Mass Songs Lyrics Compilation
Catholic Mass Songs Lyrics

Manoling V. Francisco, SJ
Album & Scorebook: Tinapay ng Buhay (vol. 1)


SOLO: lkaw na nagaalis ng mga kasalanan ng mundo.
Panginoon, maawa Ka sa amin.

BAYAN: Panginoon, maawa Ka sa amin.

SOLO: Ika'y tagahilom naming makasalanan.
O Kristo, maawa Ka sa amin.

BAYAN: O Kristo, maawa Ka sa amin.

SOLO: Ika'y tagapamagitan ng Diyos at ng bayan.
Panginoon, maawa Ka sa amin.

BAYAN: Panginoon, maawa Ka sa amin.

Post a Comment

Previous Post Next Post
Be a SMART stock investor guided by 8 top stockbrokers!

Contact Form