Poon, Iyong Kahabagan (Rolando and Eddie Lyrics)

Catholic Songbook: Catholic Mass Songs Lyrics Compilation
Catholic Mass Songs Lyrics

Rolando Tinio - Eddie Hontiveros, SJ


1. Poon, lyong kahabagan ang aming pagmamagaling.
Tulutan Mo, Poong Mahal, na puso nami'y masaling.

2. Hesus, lyong kahabagan, kaming mga patay-loob.
Tulutan Mo, Poong Mahal, na matalima Kang lubos.

3. Poon, lyong kahabagan, kaming duwag makisangkot.
Tulutan Mo, Poong Mahal, na tawag Mo ay masagot.

Post a Comment

Previous Post Next Post
Be a SMART stock investor guided by 8 top stockbrokers!

Contact Form