Paghahandog (Lyrics)

Catholic Songbook: Catholic Mass Songs Lyrics Compilation
Catholic Mass Songs Lyrics

Ang himig Mo, ang awit ko
Lahat ng ito’y nagmula sa Iyo
Muling ihahandog sa ‘Yo,
Buong puso kong inaalay sa ‘Yo

REF: O D’yos, O Panginoon!
Lahat ay biyayang aming inampon
Aming buhay at kakayahan,
Ito’y para lamang sa ’yong kalwalhatian

Ang tanging ninanais ko
Ay matamo lamang ang pag-ibig Mo
Lahat ay iiwanan ko,
Wala nang kailangan, sapat na ito (REF)

Post a Comment

Previous Post Next Post
Be a SMART stock investor guided by 8 top stockbrokers!

Contact Form