Ama Namin (Bukas Palad)

Catholic Songbook: Catholic Mass Songs Lyrics Compilation
Catholic Mass Songs Lyrics

Manoling Francisco, SJ
Album & Scorebook: The Best of Bukas Palad (vol. 1)


Ama namin, sumasalangit Ka, sambahin ang ngalan Mo.
Mapasaamin ang Kaharian Mo, sundin ang loob Mo
Dito sa lupa para nang sa langit.
Bigyan Mo kami ng aming kakanin sa araw-araw,
At patawarin Mo kami sa aming rnga sala.
Para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin.
At h'wag Mo kaming ipahintulot sa tukso
At iadya Mo kami sa lahat ng masama.

Post a Comment

Previous Post Next Post
Be a SMART stock investor guided by 8 top stockbrokers!

Contact Form