Ama Namin (Misang Pilipino Lyrics)

Catholic Songbook: Catholic Mass Songs Lyrics Compilation
Catholic Mass Songs Lyrics

Eddie Hontiveros, SJ
Album: Misang Pilipino


Ama namin, sumasalangit Ka, sambahin ang ngalan Mo.
Mapasaamin ang Kaharian Mo, sundin ang loob Mo,
Dito sa lupa para nang sa langit.
Bigyan Mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw,
At patawarin Mo ang aming mga sala
Para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin.
At h'wag Mo kaming ipahintulot sa tukso
At iadya Mo kami sa lahat ng masama.
Sapagkat sa 'Yo'y nagmumula, ang Kaharian, ang kapangyarihan,
At ang kaluwalhatian, magpasawalang hanggan.

Your voice matters. Discussions are moderated for civility before being published on the blog. Read my comment policy here.

Previous Post Next Post