Ama Namin (Nemy Lyrics)

Catholic Songbook: Catholic Mass Songs Lyrics Compilation
Catholic Mass Songs Lyrics

Nemy Que, SJ
Scorebook: The Best of Himig Heswita


Ama namin, sumasa-langit Ka, sambahin ang ngalan Mo.
Mapasaamin ang Kaharian Mo, sundin ang loob Mo
Dito sa lupa para nang sa langit.
Bigyan Mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw,
At patawarin Mo ang aming mga sala,
Para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin
At h'wag Mo kaming ipahintulot sa tukso
At iadya Mo kami sa lahat ng masasama.

Post a Comment

Previous Post Next Post
Be a SMART stock investor guided by 8 top stockbrokers!

Contact Form