Ama Namin (Vinteres Lyrics)

Catholic Songbook: Catholic Mass Songs Lyrics Compilation
Catholic Mass Songs Lyrics

Vinteres


Ama namin, sumasalangit Ka, sambahin ang ngalan Mo
Mapasaamin ang Kaharian Mo, sundin ang loob Mo
Dito sa lupa para nang sa langit.
Bigyan Mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw;
At patawarin Mo kami sa aming mga sala.
Para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin.
At h'wag Mo kaming ipahintulot sa tukso
At iadya Mo kami sa lahat ng masama.
Sapagkat sa 'Yo nagmumula ang Kaharian, ang kapangyarihan,
At kaluwalhatian magpasawalang hanggan.

Post a Comment

Previous Post Next Post
Be a SMART stock investor guided by 8 top stockbrokers!

Contact Form