Amami (Finontok Lyrics)

Catholic Songbook: Catholic Mass Songs Lyrics Compilation
Catholic Mass Songs Lyrics

Finontok


Amami ay wad-ay ad chaya
Nasantoan et nan ngachan mo
Asop koma ya omali
Nan enka enap-apowan ay, ay
Maangnen et nan nemnem
mo (salidumay)
Isnan luta ay kag ed chaya (salidumay)
Ichowam et nan kanen mi
Isnan kawakawakas ay ay
Pakawanem nan fasor mi (salidumay)
Ay kag isnan menpakawanan mi (salidumay)
'Snan fomasor ken chakami
Dong dong ay sidong ilay ay ay
Ya ad-im pay iyalochog (salidumay)
Chakami isnan sogsog (salidumay)
Nay met achi isalakan chakami
Isnan nga-ag ay ay.

Post a Comment

Previous Post Next Post
Be a SMART stock investor guided by 8 top stockbrokers!

Contact Form