Amami (Ilocano Lyrics)

Catholic Songbook: Catholic Mass Songs Lyrics Compilation
Catholic Mass Songs Lyrics

Fr. Floro Bautista


Amami nga adda’t sadi langit
Madaydayaw koma ti naganmo
Dumteng koma ti pagariam
Matungpal koma ti nakemmo
Ditoy daga a kas sadi langit
Itdem kadam’ ti aldaw ditoy
Ti kanenmi iti patinayon nga aldaw
Pakawanem met ti basolmi
A kas met pammakawanmi ti basol
Dagiti makabasol kadakami
Dinakam’ met baybay-an
Nga umannugot ti sulisog
Ket isalakannakam’ ket ti dakes.

Post a Comment

Previous Post Next Post
Be a SMART stock investor guided by 8 top stockbrokers!

Contact Form