Amen (Tinapay ng Buhay)

Catholic Songbook: Catholic Mass Songs Lyrics Compilation
Catholic Mass Songs Lyrics

Jandi Arboleda - Manoling V. Francisco SJ
Album & Scorebook: Tinapay ng Buhay (vol. 1)


PARI: Sa pamamagitan ni Kristo, kasama N'ya at sa Kanya,
Ang lahat ng parangal at papuri ay sa Iyo D'yos Amang
Makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo,
Magpasawalang hanggan.

Amen! Amen! Amen!
Amen! Amen! Amen!

Post a Comment

Previous Post Next Post
Be a SMART stock investor guided by 8 top stockbrokers!

Contact Form