Dakilang Amen (Misang Pilipino Lyrics)

Catholic Songbook: Catholic Mass Songs Lyrics Compilation
Catholic Mass Songs Lyrics

Manoling Francisco, SJ
Album: Misang Pilipino; Scorebook: Hindi Kita Malilimutan


PARI: Sa pamamagitan ni Kristo, kasa ma N'ya at sa Kanya,
Ang lahat ng parangal at papuri ay sa Iyo D'yos Amang
Makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo,
Magpasawalang hanggan.

Amen, Amen, Amen, Amen, Aleluya! Purihin ang D'yos, purihin ang D'yos.
Amen, Aleluya! Amen, Amen, Amen, Amen, Aleluya

Post a Comment

Previous Post Next Post
Be a SMART stock investor guided by 8 top stockbrokers!

Contact Form