Kordero ng Diyos (Misang Antipona Lyrics)

Catholic Songbook: Catholic Mass Songs Lyrics Compilation
Catholic Mass Songs Lyrics

Eddie Hontiveros, SJ


Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
Maawa Ka sa amin. (Ulitin)

Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
lpagkaloob Mo sa amin ang kapayapaan.

Your voice matters. Discussions are moderated for civility before being published on the blog. Read my comment policy here.

Previous Post Next Post