Kordero ng Diyos (Misang Pastorela Lyrics)

Catholic Songbook: Catholic Mass Songs Lyrics Compilation
Catholic Mass Songs Lyrics

Eddie Hontiveros, SJ


Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
Maawa Ka, maawa Ka sa a - min. (Ulitin)

Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
lpagkaloob Mo sa amin ang kapayapaan.

Post a Comment

Previous Post Next Post
Be a SMART stock investor guided by 8 top stockbrokers!

Contact Form