Santo (Arnel Lyrics)

Catholic Songbook: Catholic Mass Songs Lyrics Compilation
Catholic Mass Songs Lyrics

Arnel Aquino, SJ
Album & Scorebook: The Best of Himig Heswita


Santo, Santo, Santo Diyos Makapangyarihan.
Napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian Mo.
Osana, Osana sa kaitaasan.
Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon
Osana, Osana sa kaitaasan.

Post a Comment

Previous Post Next Post
Be a SMART stock investor guided by 8 top stockbrokers!

Contact Form