Santo (Jandi and Manoling Lyrics)

Catholic Songbook: Catholic Mass Songs Lyrics Compilation
Catholic Mass Songs Lyrics

Jandi Arboleda - Manoling V. Francisco, SJ
Album & Scorebook: Tinapay ng Buhay (vol. 1)


Santo! Santo! Santo! Panginoong Diyos!
Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan Mo!
Osana! Osana! Osana sa kaitaasan!
Osana! Osana! Osana sa kaitaasan!
Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon!
Osana! Osana! Osana sa kaitaasan!
Osana! Osana! Osana sa kaitaasan!

Post a Comment

Previous Post Next Post
Be a SMART stock investor guided by 8 top stockbrokers!

Contact Form