Santo (Nemy Que Lyrics)

Catholic Songbook: Catholic Mass Songs Lyrics Compilation
Catholic Mass Songs Lyrics

Nemy Que, SJ
Scorebook: The Best of Himig Heswita


Santo, Santo, Santo, Panginoong Diyos na makapangyarihan.
Napupuno ang langit at lupa ng kal'walhatian Mo.
Osana, Osana sa kaitaasan.
Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon
Osana, Osana sa kaitaasan.

Your voice matters. Discussions are moderated for civility before being published on the blog. Read my comment policy here.

Previous Post Next Post