Santo (Pastolera Lyrics)

Catholic Songbook: Catholic Mass Songs Lyrics Compilation
Catholic Mass Songs Lyrics

Eddie Hontiveros, SJ


Santo, Santo, Santo! Panginoong D'yos na makapangyarihan
Napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian Mo.
Osana, osana sa kaitaasan! Osana, osana sa kaitaasan!
Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon.
Osana, osana sa kaitaasan! Osana, osana sa kaitaasan!

Your voice matters. Discussions are moderated for civility before being published on the blog. Read my comment policy here.

Previous Post Next Post