Santo (Pastolera Lyrics)

Catholic Songbook: Catholic Mass Songs Lyrics Compilation
Catholic Mass Songs Lyrics

Eddie Hontiveros, SJ


Santo, Santo, Santo! Panginoong D'yos na makapangyarihan
Napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian Mo.
Osana, osana sa kaitaasan! Osana, osana sa kaitaasan!
Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon.
Osana, osana sa kaitaasan! Osana, osana sa kaitaasan!

Post a Comment

Previous Post Next Post
Be a SMART stock investor guided by 8 top stockbrokers!

Contact Form