Santo (Manus Lyrics)

Catholic Songbook: Catholic Mass Songs Lyrics Compilation
Catholic Mass Songs Lyrics

Manus Villaroman
Album & Scorebook: Tinig San Jose 2


Santo, santo, santo. D'yos na makapangyarihan.
Napupuno ang langit at lupa ng kal'walhatian Mo
Hosana, hosana sa kaitaasan, sa kaitaasan.
Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon.
Hosana, hosana sa kaitaasan, sa kaitaasan.

Post a Comment

Previous Post Next Post
Be a SMART stock investor guided by 8 top stockbrokers!

Contact Form