Aba, Ginoong Maria (Nemy Lyrics)

Catholic Songbook: Catholic Mass Songs Lyrics Compilation
Catholic Mass Songs Lyrics

Nemy Que, SJ


Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang D'yos ay sumasa'yo,
Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman
Ang 'yong Anak na si Hesus.

Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan
Ngayon at kung kami'y mamamatay. (Ulitin mula "Santa Maria ...")

Amen.

Post a Comment

Previous Post Next Post
Be a SMART stock investor guided by 8 top stockbrokers!

Contact Form