Saiyo Lamang (Lyrics)

Catholic Songbook: Catholic Mass Songs Lyrics Compilation
Catholic Mass Songs Lyrics

1. Narito ako kailan ma’y ‘di na lalayo
Batid mong para sa ‘kin ay wala nang katuturan
Ang buhay kong ito, sa iyo lamang iniaalay.

2. Ano man ang nais mong gawin sa buhay ko
Ipagkaloob mo lamang na ako’y laging mapasa ’yo
Ang buhay kong ito Sa iyo lamang iniaalay.

KORO:
Sa ‘yong pagdusa ako’y naroroon. Sa ‘yo lamang ako patungo, sa iyo lamang
Ipagkaloob mo na yaring buhay
Maging isang bakas ng ‘yong liwanag, O Maria.

Post a Comment

Previous Post Next Post
Be a SMART stock investor guided by 8 top stockbrokers!

Contact Form