Ti Agtarigagay a Sumurot Kaniak (Lyrics)

Catholic Songbook: Catholic Mass Songs Lyrics Compilation
Catholic Mass Songs Lyrics

KORO:
Ti agtarigagay a sumurot kaniak
Masapul a tallikudanna't bagina
Ibaklayna ti krusna ket surutennak
Ibaklayna ti krusna ket surutennak.

Ta siasinoman a mangipatpateg biagna mapukawnanto.
Ngem ti mangyawat ti biagna ken ayat maisalakannanto. (KORO)

Nia kad magunguna, ti tao no matagikuana ti entero't lubong;
Ngem mapukawna biagna ken ayat awan-awan. (KORO)

Post a Comment

Previous Post Next Post
Be a SMART stock investor guided by 8 top stockbrokers!

Contact Form