Aba, Ginoong Maria (Lyrics)

Catholic Songbook: Catholic Mass Songs Lyrics Compilation
Catholic Mass Songs Lyrics

Eddie Hontiveros, SJ
Album & Scorebook: Purihi't Pasalamatan


Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya.
Ang Panginoong D'yos ay sumasa'yo,
Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat,
At pinagpala naman ang 'yong Anak na si Hesus.
Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan
Ngayon at kung kami'y mamamatay. Amen.

Post a Comment

Previous Post Next Post
Be a SMART stock investor guided by 8 top stockbrokers!

Contact Form