Pag-aalay ng Puso (Lyrics)

Catholic Songbook: Catholic Mass Songs Lyrics Compilation
Catholic Mass Songs Lyrics

Minsan lamang ako daraan sa daigdig na ito
Kaya anuman ang mabuting maaring gawin ko ngayon.
O anumang kabutihan ang maari kong ipadama;
Itulot Ninyong magawa ko ngayon ang mga bagay na ito.
Nawa’y wag ko itong ipagpaliban
O ipagwalang bahala
Sapagka’t di na ko muling daraan
Sa ganitong mga landas.

Your voice matters. Discussions are moderated for civility before being published on the blog. Read my comment policy here.

Previous Post Next Post