Pag-aalay ng Puso (Lyrics)

Catholic Songbook: Catholic Mass Songs Lyrics Compilation
Catholic Mass Songs Lyrics

Minsan lamang ako daraan sa daigdig na ito
Kaya anuman ang mabuting maaring gawin ko ngayon.
O anumang kabutihan ang maari kong ipadama;
Itulot Ninyong magawa ko ngayon ang mga bagay na ito.
Nawa’y wag ko itong ipagpaliban
O ipagwalang bahala
Sapagka’t di na ko muling daraan
Sa ganitong mga landas.

Post a Comment

Previous Post Next Post
Be a SMART stock investor guided by 8 top stockbrokers!

Contact Form