Santo (Manus Villaroman Lyrics)

Catholic Songbook: Catholic Mass Songs Lyrics Compilation
Catholic Mass Songs Lyrics

Manus Villaroman
Album & Scorebook: Tinig San Jose 2


Santo, santo, santo. D'yos na makapangyarihan.
Napupuno ang langit at lupa ng kal'walhatian Mo
Hosana, hosana sa kaitaasan, sa kaitaasan.
Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon.
Hosana, hosana sa kaitaasan, sa kaitaasan.

Your voice matters. Discussions are moderated for civility before being published on the blog. Read my comment policy here.

Previous Post Next Post