Santo (Misang Pilipino Lyrics)

Catholic Songbook: Catholic Mass Songs Lyrics Compilation
Catholic Mass Songs Lyrics

Manoling V. Francisco, SJ
Album: Misang Pilipino; Scorebook; Hindi Kita Malilimutan


Santo, Santo, Santo, D'yos makapangyarihan,
Puspos ng I'walhati ang langit at lupa.
Osana, Osana sa kaitaasan!
Pinagpala ang narito sa ngalan ng Panginoon.
Osana, Osana sa kaitaasan! Osana, Osana sa kaitaasan!

Post a Comment

Previous Post Next Post
Be a SMART stock investor guided by 8 top stockbrokers!

Contact Form